ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MACEDOINE BLOG

alpha.georg@googlemail.com

alpha.georg@googlemail.com
HOLA DOLOR ( ES ) ..:-P

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

21οs αιώναs Εταιρικής Σχέσης

Σύνοψη

I. A 21st Century Atlantic Partnership Ι. Α 21ου αιώνα Εταιρικής Σχέσης

With the Cold War over and new powers rising, some argue that the transatlantic partnership has had its day. Με τον Ψυχρό Πόλεμο και πάνω από νέες εξουσίες αυξάνεται, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η διατλαντική σχέση έχει επικρατήσει. We disagree. Διαφωνούμε. Our achievements may not always match our aspirations, but the common body of accumulated principles, norms, rules and procedures we have built and accumulated together – in essence, an acquis Atlantique – affirms the basic expectations we have for ourselves and for each other. Τα επιτεύγματά μας μπορεί να μην είναι πάντα ταιριάζουν με τις φιλοδοξίες μας, αλλά το κοινό σώμα των συσσωρευμένων αρχές, κανόνες, κανόνες και διαδικασίες που έχουμε ενσωματώσει και τη συσσωρευμένη μαζί - στην ουσία, ένα κεκτημένο Atlantique - επιβεβαιώνει τις βασικές προσδοκίες που έχουμε για τον εαυτό μας και για κάθε άλλο.

For sixty years this foundation has made the transatlantic relationship the world’s transformative partnership. Για εξήντα χρόνια το ίδρυμα αυτό έχει καταστήσει τις διατλαντικές σχέσεις του κόσμου μετασχηματιστικών εταιρικής σχέσης. North America’s relationship with Europe enables each of us to achieve goals together that neither can alone – for ourselves and for the world. Βόρεια Αμερική τη σχέση της με την Ευρώπη επιτρέπει σε κάθε ένα από εμάς να επιτύχουμε τους στόχους καθώς και ότι δεν μπορεί από μόνη της - για εμάς και για τον κόσμο. This still distinguishes our relationship: when we agree, we are usually the core of any effective global coalition. Αυτό εξακολουθεί να διακρίνει τη σχέση μας: όταν θα συμφωνήσουν, θα είναι συνήθως το επίκεντρο κάθε αποτελεσματικού παγκόσμιου συνασπισμού. When we disagree, no global coalition is likely to be very effective. Όταν διαφωνούμε, δεν παγκόσμιου συνασπισμού είναι πιθανό να είναι πολύ αποτελεσματική.

Our partnership remains as vital as in the past, but now we must focus on a new agenda. Συνεργασία μας παραμένει το ίδιο σημαντική όπως και στο παρελθόν, αλλά τώρα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια νέα ατζέντα. Today’s strategic environment is complex and unpredictable. Το σημερινό στρατηγικό περιβάλλον είναι πολύπλοκο και απρόβλεπτο. North America and Europe still face the menace of terrorism and the potential for conflict between major states. Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την απειλή της τρομοκρατίας και των δυνατοτήτων για τη σύγκρουση μεταξύ των μεγάλων κρατών. Yet a host of unorthodox challenges demand our urgent attention. Ωστόσο, μια σειρά από ανορθόδοξες προκλήσεις απαιτούν άμεση προσοχή μας.

These challenges require us to affirm our mutual defense commitment within a wider spectrum of security; reposition our key institutions and mechanisms, particularly US-EU partnership and NATO; and connect better with other partners. Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν από εμάς να επιβεβαιώνουν την κοινή μας δέσμευση αμυντικά μέσα σε ένα ευρύτερο φάσμα της ασφάλειας? Επανατοποθετήσουν τα βασικά μας όργανα και μηχανισμούς, ιδίως ΗΠΑ-ΕΕ και του ΝΑΤΟ? Και καλύτερη σύνδεση με άλλους εταίρους.

Five strategic priorities loom large. Πέντε μεγάλες στρατηγικές προτεραιότητες αργαλειό. Together, Europe and North America must Μαζί, η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική θα πρέπει

 • tackle immediate economic challenges while positioning economies for the future; αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών προκλήσεων ενώ οικονομίες θέσης για το μέλλον?
 • build transatlantic resilience – protect our connectedness, not just our territory; οικοδόμηση των διατλαντικών ανθεκτικότητα - προστασία μας σύνδεσης, απλά δεν μας επικράτεια?
 • address the full range of international security challenges we face together; εξεταστεί το σύνολο της διεθνούς ασφάλειας προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κοινού?
 • continue to work toward a Europe whole, free, and at peace with itself; συνεχίσει να εργάζεται προς μια Ευρώπη ενιαία, ελεύθερη και σε ειρήνη με τον εαυτό της?
 • reinvigorate transatlantic efforts to preserve a habitable planet. την αναζωογόνηση της διατλαντικής προσπάθειες να διατηρήσει έναν κατοικήσιμο πλανήτη.

NATO is indispensable yet insufficient to this agenda. Το ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη αλλά ανεπαρκής, σε αυτή την ατζέντα. A new US-EU framework, anchored by a clause of mutual assistance, and other institutional innovations are needed. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία θα στηρίζεται από μια ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, καθώς και άλλες θεσμικές καινοτομίες χρειάζονται. In a companion report we will address US-EU partnership in greater detail. Σε ένα συνοδευτικό έκθεσης θα αντιμετωπίσει ΗΠΑ-ΕΕ με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

TWO IMMEDIATE TESTS ΔΥΟ ΕΓΓΥΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
The Strategic Priority of Afghanistan and Pakistan Η στρατηγική προτεραιότητα του Αφγανιστάν και του Πακιστάν

Visions of a more effective, resilient partnership will be moot if allies fail to quell terrorism and turmoil in the Afghanistan-Pakistan borderlands. Τα οράματα μιας πιο αποτελεσματικής, ανθεκτική σύμπραξης θα είναι αμφισβητήσιμο αν σύμμαχοι αδυνατούν να καταπνίγω τρομοκρατίας και αναταραχή στο Αφγανιστάν-Πακιστάν borderlands. Afghanistan has become a crucible for the Alliance. Αφγανιστάν έχει καταστεί χωνευτήριο για τη Συμμαχία. NATO’s credibility is on the line. Η αξιοπιστία του ΝΑΤΟ είναι για τη γραμμή.

We must be clear regarding the threat, our goal, and our strategy: Πρέπει να είμαστε σαφείς όσον αφορά την απειλή, ο στόχος μας, και τη στρατηγική μας:

 • Terrorist threats to the US and Europe directly linked to the Afghanistan-Pakistan borderlands present the most immediate acute danger to transatlantic security today. Τρομοκρατικές απειλές προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη συνδέονται άμεσα με το Αφγανιστάν-Πακιστάν borderlands παρουσιάσει οξεία το πιο άμεσο κίνδυνο για την διατλαντική ασφάλεια σήμερα.
 • Our goal is to prevent any attacks and ensure that this region never again serves as a base for such threats. Στόχος μας είναι να αποτραπεί κάθε επιθέσεις και να εξασφαλίσει ότι αυτή η περιοχή και πάλι δεν χρησιμεύει ως βάση για τέτοιου είδους απειλές.
 • Our strategy must have various components: Η στρατηγική μας πρέπει να έχει διάφορες συνιστώσες:
 • greater understanding that NATO’s engagement in Afghanistan follows from the Alliance’s invocation of its Article 5 collective defense clause on September 12, 2001; μεγαλύτερη κατανόηση ότι η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, από τη Συμμαχία την επίκληση του άρθρου 5 συλλογική άμυνα ρήτρα στις 12 Σεπτεμβρίου 2001?
 • more effective, integrated international coordination, working from Afghan priorities, coupled with political engagement of local leaders; πιο αποτελεσματική, ολοκληρωμένη διεθνή συντονισμό, εργάζονται από το αφγανικό προτεραιότητες, σε συνδυασμό με την πολιτική δέσμευση των τοπικών ηγετών?
 • a broader region-wide approach geared to stability in Pakistan and beyond. μια ευρύτερη περιοχή πανευρωπαϊκή προσέγγιση προσανατολισμένη προς τη σταθερότητα στο Πακιστάν και πέρα.

Relations with Russia: Engagement and Resolve Οι σχέσεις με τη Ρωσία: Η πρόσληψη και την επίλυση
Western coherence and effectiveness is also hampered by divisions over Russia. Δυτική συνοχή και η αποτελεσματικότητα παρεμποδίζεται επίσης από τη Ρωσία κατά τμήματα. The West should advance a dual track strategy with Moscow. Η Δύση θα πρέπει εκ των προτέρων μια διττή στρατηγική με τη Μόσχα. The first track should set forth in concrete terms the potential benefits of more productive relations. Το πρώτο κομμάτι θα πρέπει να διατυπώνονται με συγκεκριμένο τρόπο τα δυνητικά οφέλη από τις πιο παραγωγικές σχέσεις. The second track should make it clear that these relations cannot be based on intimidation or outdated notions of spheres of influence but rather on respect for international law, the UN Charter and the Helsinki principles. Το δεύτερο κομμάτι θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι σχέσεις αυτές δεν μπορεί να βασίζεται σε εκφοβισμό ή παρωχημένες έννοιες των σφαιρών επιρροής, αλλά μάλλον για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών του Ελσίνκι. NATO should be integral to both tracks. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο και για τα δύο κομμάτια.

II. A New NATO Ένα νέο ΝΑΤΟ

In essence, a new NATO needs a better balance between missions home and away; will be indispensable but insufficient to current and future security challenges; must therefore stretch its missions and connect better with partners; and, depending on specific contingencies, must be prepared to be the leading actor, play a supporting role, or simply join a broader ensemble. Στην ουσία, ένα νέο ΝΑΤΟ χρειάζεται μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των αποστολών και των εσωτερικών μακριά? Θα είναι απαραίτητη αλλά ανεπαρκής για την τρέχουσα και τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας? Πρέπει, επομένως, τεντώστε τα καθήκοντά της και να συνδεθούν καλύτερα με τους εταίρους? Και, ανάλογα με τις ειδικές τους κινδύνους, πρέπει να είναι έτοιμη να να είναι ο πρωταγωνιστής, να έχουν ρόλο υποστήριξης, ή απλά να συμμετέχετε σε ένα ευρύτερο σύνολο.

NATO’S MISSIONS: HOME AND AWAY ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ: HOME AND AWAY
NATO is busier than ever, but many see an Alliance adrift. Το ΝΑΤΟ είναι busier από ποτέ, αλλά πολλοί θεωρούν την Συμμαχία κλυδωνίζεται. A new consensus is needed on the challenges to our security and NATO’s role in meeting them. Μια νέα συναίνεση είναι απαραίτητη για τις προκλήσεις για την ασφάλειά μας και ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση τους.

If NATO is to be better, not just bigger, we must transform its scope and strategic rationale in ways that are understood and sustained by parliaments and publics. Εάν το ΝΑΤΟ είναι να είναι καλύτερα, δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες, πρέπει να μετατρέψει το πεδίο εφαρμογής της και τη στρατηγική λογική, με τρόπους που είναι κατανοητοί και να υποστηρίζονται από τα κοινοβούλια και το κοινό. We must change the nature of its capabilities, the way it generates and deploys forces, the way it makes decisions, the way it spends money, and the way it works with others. Πρέπει να αλλάξουμε τη φύση των δυνατοτήτων της, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί και αναπτύσσει δυνάμεις, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις, τον τρόπο με τον οποίο δαπανά χρήματα, και τον τρόπο λειτουργίας της με τους άλλους.

NATO needs a new balance between missions home and away. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται μια νέα ισορροπία μεταξύ των αποστολών και των εσωτερικών μακριά. For the past 15 years the Alliance has been driven by the slogan “out of area or out of business.” Today, NATO operates out of area, and it is in business. Για τα τελευταία 15 χρόνια, η συμμαχία αυτή υπαγορεύθηκε από το σύνθημα «εκτός περιοχής ή τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες." Σήμερα, το ΝΑΤΟ λειτουργεί έξω από περιοχή, και είναι στον τομέα των επιχειρήσεων. But it must also operate in area, or it is in trouble. Αλλά θα πρέπει επίσης να λειτουργεί στην περιοχή, ή να είναι σε μπελάδες.

NATO today faces a related set of missions both home and away. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά αποστολών που σχετίζονται με το σπίτι και τόσο μακριά.

 • At home, it is called to Στο σπίτι, είναι να κληθεί σε
 • maintain deterrence and defense; διατηρήσουν την αποτροπή και την άμυνα?
 • support efforts to strengthen societal resilience against threats to the transatlantic homeland; υποστηρίξει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της αντοχής της κοινωνίας έναντι των απειλών κατά της διατλαντικής πατρίδα?
 • contribute to a Europe that truly can be whole, free and at peace. συμβάλει σε μια Ευρώπη που πραγματικά μπορεί να είναι ενιαία, ελεύθερη και σε ειρήνη.
 • Away, it is called to Away, που καλείται να
 • prevent and respond to crises; την αποτροπή και την αντιμετώπιση κρίσεων?
 • participate in stability operations; συμμετέχουν σε επιχειρήσεις της σταθερότητας?
 • connect better with global partners to cover a broader range of capabilities. καλύτερη σύνδεση με τους παγκόσμιους εταίρους για να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων.

These missions share five common requirements. Οι αποστολές αυτές μοιράζονται πέντε κοινές απαιτήσεις. All require Όλα απαιτούν

 • intensive debate to sustain public and parliamentary support; εντατική συζήτηση για τη διατήρηση της δημόσιας και της κοινοβουλευτικής στήριξης?
 • improved capabilities that are deployable; βελτιωμένες δυνατότητες που αναπτύξιμων?
 • better synergy between NATO and partners; καλύτερη συνέργεια μεταξύ του ΝΑΤΟ και των εταίρων?
 • better cooperation between civil and military authorities; καλύτερη συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών?
 • matching means to agreed missions. ευθυγράμμιση σημαίνει να συμφωνηθεί αποστολών.

NATO remains the preeminent transatlantic institution for deterrence and defense. Το ΝΑΤΟ παραμένει ο διαπρεπής διατλαντική ίδρυμα για την αποτροπή και την άμυνα. In all other areas, however, it is likely to take only a selective lead, play a supporting role or work within a larger network of institutions. Σε όλες τις άλλες περιοχές, ωστόσο, είναι πιθανό να λάβει μόνο ένα επιλεκτικό οδηγήσει, να έχουν ρόλο υποστήριξης ή εργασία σε ένα ευρύτερο δίκτυο των ιδρυμάτων. Knowing where and when NATO can add value is critical to prioritization of resources and effort. Γνωρίζοντας, όπου και όταν το ΝΑΤΟ μπορεί να προσθέσει αξία είναι κρίσιμης σημασίας για την προτεραιότητα των πόρων και της προσπάθειας.

HOME MISSIONS ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Deterrence and Defense. To strengthen Article 5 preparedness NATO nations should: Αποτροπή και Άμυνας. Για την ενίσχυση της ετοιμότητας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ έθνη θα πρέπει:

 • ensure a fully capable NATO Response Force (NRF) available in and out of area; διασφαλιστεί πλήρως ικανή Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF), που διατίθενται εντός και εκτός του χώρου?
 • exercise appropriate reinforcement capabilities within the NATO area to improve capacities neglected over the past decade; such exercises should be fully transparent and sized appropriately; άσκηση κατάλληλη ενίσχυση των δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για την περιοχή να βελτιώσει τις ικανότητες παραμεληθεί κατά την τελευταία δεκαετία? ασκήσεων αυτών θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς και μεγέθους κατάλληλα?
 • invest in essential infrastructure in appropriate allied nations (especially in the newer allies) to receive NATO reinforcements (including the NRF); επενδύσουν στην απαραίτητη υποδομή σε κατάλληλα συμμάχων Εθνών (ιδίως στα νεότερα συμμάχους) το ΝΑΤΟ να λάβει ενισχύσεις (συμπεριλαμβανομένης της NRF)?
 • consider positioning additional NATO common assets, for instance NATO’s Alliance Ground Surveillance (AGS) system, in a new member state; θεωρούν το ΝΑΤΟ κοινή τοποθέτηση επιπλέον στοιχεία, όπως για παράδειγμα του ΝΑΤΟ Συμμαχίας Ground Εποπτεύουσα (AGS), το σύστημα, σε ένα νέο κράτος μέλος?
 • consider the creation of another NATO multinational corps composed of new members in central Europe. εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός άλλου ΝΑΤΟ πολυεθνικές σώμα που αποτελείται από τα νέα μέλη στην Κεντρική Ευρώπη.

Transatlantic Resilience. NATO is likely to be a supporting player in more robust overall efforts at both homeland and societal security in the North Atlantic space, to include: Διατλαντικές Resilience. ΝΑΤΟ είναι πιθανό να είναι ένα βοηθητικό παράγοντα στις συνολικές προσπάθειες για πιο ισχυρή και στα δύο την πατρίδα και την κοινωνία της ασφάλειας στον Βόρειο Ατλαντικό χώρο, να περιλαμβάνει:

 • guarding the approaches; φύλαγε την προσεγγίσεις?
 • enhancing early-warning and air/missile defenses; ενίσχυση της έγκαιρης προειδοποίησης και αέρα / πυραυλική άμυνα?
 • improving counterterrorism activities; βελτίωση αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες?
 • strengthening transatlantic capabilities for managing the consequences of terrorist attacks or large-scale natural disasters; την ενίσχυση των διατλαντικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση των συνεπειών των τρομοκρατικών επιθέσεων ή μεγάλων φυσικών καταστροφών?
 • cyberdefense; cyberdefense?
 • biodefense; biodefense?
 • political consultations on energy security; πολιτικές διαβουλεύσεις σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια?
 • incorporating transatlantic resilience into the NATO Strategic Concept. που ενσωματώνει την ανθεκτικότητα σε διατλαντικής στρατηγικής αντίληψης του ΝΑΤΟ.

Europe Whole, Free and at Peace. NATO allies have an interest in consolidating the democratic transformation of Europe by working with others to extend as far as possible across the European continent the space of integrated security where war simply does not happen. Όλη η Ευρώπη, ελεύθερη και σε ειρήνη. Συμμάχους του ΝΑΤΟ να έχει συμφέρον για την εδραίωση της δημοκρατικής μετασχηματισμό της Ευρώπης σε συνεργασία με άλλους για την επέκταση, στο μέτρο του δυνατού, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο το χώρο της ολοκληρωμένης ασφάλειας, όπου ο πόλεμος απλά δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Yet the situation today is different, and in many ways more difficult, than at the end of the Cold War. Ωστόσο, η κατάσταση σήμερα έχει αλλάξει, με πολλούς τρόπους και πιο δύσκολη, από ό, τι κατά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. The West must keep its door open to the countries of wider Europe. Η Δύση πρέπει να κρατήσει ανοικτή την πόρτα για τις χώρες της ευρύτερης Ευρώπης. NATO governments must remain firm on the Bucharest Summit commitments to Georgia and Ukraine and to follow through on subsequent pledges of further assistance to both countries in implementing needed political and defense reforms. Κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει σταθερή στις δεσμεύσεις της συνόδου κορυφής του Βουκουρεστίου στη Γεωργία και την Ουκρανία και να παρακολουθούμε τις μετέπειτα υποσχέσεις για περαιτέρω βοήθεια και στις δύο χώρες κατά την εφαρμογή των πολιτικών που απαιτούνται μεταρρυθμίσεις και την άμυνα. NATO and the EU should work with the states in the region, including through invigorated efforts at “forward resilience,” to create conditions by which ever closer relations can be possible and the question of integration, while controversial today, can be posed more positively in the future. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη της περιοχής, μεταξύ άλλων, με τις προσπάθειες σε αναζωογονημένο "διαβιβάσει ανθεκτικότητα," να δημιουργηθούν οι συνθήκες με τις οποίες όλο και στενότερες σχέσεις μπορεί να είναι δυνατό και το θέμα της ένταξης, ενώ η αμφιλεγόμενη σήμερα, μπορεί να θέτει πιο θετικά στην το μέλλον.

AWAY MISSIONS AWAY ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Crisis Prevention and Response. If the Alliance is to continue to play an effective role in this area, NATO needs a deeper pool of forces that are capable, deployable and sustainable. Πρόληψης και της αντιμετώπισης των κρίσεων. Αν η Συμμαχία είναι να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον τομέα αυτό, το ΝΑΤΟ χρειάζεται μια βαθύτερη πισίνα των δυνάμεων που είναι σε θέση, και της αειφόρου ανάπτυξης. Maintaining the operational effectiveness of the NRF is essential to NATO’s credibility and should not be beyond the means of allied governments. Η διατήρηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της NRF είναι ουσιαστικής σημασίας για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δυνατότητες των συμμαχικών κυβερνήσεων. Yet allies are stretched thin, and there is no easy fix. Ωστόσο, είναι σύμμαχοι τεντωμένο λεπτό, και δεν υπάρχει εύκολη λύση. Either defense budgets must be increased for personnel, training and equipment; or spending on existing force structure and unnecessary command structure and bureaucracy must be re-mixed to prioritize deployable forces and force multipliers such as Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) platforms and helicopters. Είτε αμυντικό προϋπολογισμό πρέπει να αυξηθεί για το προσωπικό, την κατάρτιση και τον εξοπλισμό? Ή οι δαπάνες για την υπάρχουσα δομή και την ισχύ περιττή διοικητική δομή και η γραφειοκρατία θα πρέπει να αναμιγνύεται εκ νέου να δώσουν προτεραιότητα αναπτύξιμων δυνάμεις και πολλαπλασιαστών ισχύος, όπως πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης (ISR) πλατφόρμες και ελικόπτερα .

Stability and Reconstruction Operations. Although many of these capabilities exist within the EU, NATO and the Partnership for Peace, they are not organized into deployable assets. Σταθερότητας και της ανασυγκρότησης. Μολονότι πολλές από τις δυνατότητες αυτές υπάρχουν εντός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και της Σύμπραξης για την Ειρήνη, που δεν είναι οργανωμένα σε αναπτύξιμων στοιχείων. Consideration should be given to the creation of a NATO Stabilization and Reconstruction Force (SRF), an integrated, multinational security support component that would organize, train and equip to engage in post-conflict operations, compatible with EU efforts. Θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας ΝΑΤΟ Δύναμη Σταθεροποίησης και Ανασυγκρότησης (ΣΠΑ), ένα ολοκληρωμένο, πολυεθνικής ασφαλείας στήριξης που θα οργανώνει, να εκπαιδεύσουν και να εξοπλίσουν συμμετάσχει σε πράξεις που έπονται των συγκρούσεων, συμβατές με τις προσπάθειες της ΕΕ.

Connect Better with Others: NATO’s effectiveness depends on solid partnerships. Καλύτερη σύνδεση με τους άλλους: την αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ εξαρτάται από στέρεες συμμαχίες. NATO should establish a truly strategic partnership with the EU and meaningful partnerships with the UN, the OSCE and the African Union; and establish an Assistant Secretary General for Partnership to improve current partnerships and operationalize the Comprehensive Approach. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δημιουργήσει μια πραγματικά στρατηγική εταιρική σχέση με την ΕΕ και ουσιαστικές εταιρικές σχέσεις με τον ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και της Αφρικανικής Ένωσης? Και θα καθιερώσει ένα Βοηθός Γενικός Γραμματέας για την εταιρική σχέση για την βελτίωση των σημερινών σχέσεων και operationalize τη συνολική προσέγγιση.

INTERNAL REFORMS Εσωτερικές μεταρρυθμίσεις
Change the Way NATO Makes Decisions Αλλάξτε τον τρόπο το ΝΑΤΟ λαμβάνει αποφάσεις

 • Apply the consensus rule only in the North Atlantic Council (NAC) and when voting on funding in budget committees. Εφαρμόστε τον κανόνα της συναίνεσης μόνο στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) και κατά την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού στη χρηματοδότηση των επιτροπών.
 • Develop an opt-out option for nations whereby they can join consensus in the NAC on an operation but choose not to participate; in return they also do not participate in the decisionmaking for that operation. Να αναπτυχθεί μια επιλογή opt-out για τα έθνη των οποίων μπορούν να ενταχθούν στην NAC συναίνεση σχετικά με μια επιχείρηση, αλλά επιλέγουν να μην συμμετάσχουν? Με αντάλλαγμα επίσης δεν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων για την εν λόγω επιχείρηση.
 • Delegate authority to the Secretary General for internal matters. Αντιπρόσωπος αρχή προς τον Γενικό Γραμματέα για τις εσωτερικές υποθέσεις.
 • Merge the NATO International Staff and International Military Staff. Merge το Διεθνές Προσωπικό του ΝΑΤΟ και της Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου.
 • Revamp the NATO Military Committee. Ανανέωση της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Change the Way NATO Spends Money Αλλάξτε τον τρόπο το ΝΑΤΟ δαπανά Χρήματα

 • Use NATO’s “Peacetime Establishment” review to cut static command structure and outmoded NATO agencies or field activities, and redirect savings to mission support. Χρήση του ΝΑΤΟ "Ίδρυση καιρό ειρήνης" αναθεώρηση για τη μείωση στατική δομή και ξεπερασμένη ΝΑΤΟ οργανισμούς ή τομέα δραστηριοτήτων, και τον αναπροσανατολισμό των αποταμιεύσεων σε αποστολή υποστήριξης.
 • Expand use of common funds to cover some costs for participating in NATO missions. Αναπτύξτε τη χρήση των κεφαλαίων για την κάλυψη μέρους του κόστους για να συμμετάσχει σε αποστολές του ΝΑΤΟ.
 • Expand use of common funds to procure common equipment for operations. Αναπτύξτε τη χρήση των κεφαλαίων για την προμήθεια εξοπλισμού για τις κοινές δράσεις.
 • Coordinate procurement with the EU to fill common capability shortfalls. Συντεταγμένη συμβάσεων με την ΕΕ για την πλήρωση κοινής ελλείψεις.
 • Create a NATO-EU working group, including defense industry representatives, to build a strong, complementary transatlantic defense industrial base. Δημιουργήστε ένα ΝΑΤΟ-ΕΕ, η ομάδα εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής βιομηχανίας εκπροσώπων τους, για να οικοδομήσουν ένα ισχυρό, συμπληρωματικό της διατλαντικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Streamline to create a three-level Command Structure Streamline για τη δημιουργία τριών επίπεδο Δομή

 • Strategic: Allied Command Operations (ACO), with an American Supreme Commander (as currently structured); Στρατηγική: Συμμαχική Διοίκηση Επιχειρήσεων (ACO), με ένα αμερικανικό Ανώτατο Διοικητή (όπως σήμερα δομημένο)?
 • Allied Command Transformation (ACT), with a European Supreme Commander and two Deputies, one charged with defense planning and acquisition and one (US dual hatted as Deputy Commander of US JFCOM) charged with transformation. Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού (ACT), με μια ευρωπαϊκή Ανώτατο Διοικητή και δύο Αντιπροσώπων, το ένα είναι επιφορτισμένα με τον σχεδιασμό και την απόκτηση αμυντικών και ενός (ΗΠΑ διπλής hatted αναπληρωτής διοικητής των αμερικανικών JFCOM) χρεώνονται με μετασχηματισμό.
 • ACT’s duties would also include doctrine and training for the comprehensive approach and transatlantic resilience and defense. ΠΡΑΞΗ καθήκοντα θα περιλαμβάνουν επίσης το δόγμα και την κατάρτιση για τη συνολική προσέγγιση και διατλαντικές ανθεκτικότητα και την άμυνα.
 • Operational: three Joint Force Command (JFC) headquarters in Brunssum, the Netherlands; Naples, Italy; and Lisbon, Portugal. Επιχειρησιακός: Τρεις κοινές Force Command (JFC) στην έδρα Brunssum, Ολλανδία? Νάπολη της Ιταλίας? Και Λισσαβόνα της Πορτογαλίας. Each JFC should be able to deploy a robust Joint Task Force, and there should be at least two Combined Air Operations Centers (CAOC) with a deployable CAOC capability. Κάθε JFC θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει μια ισχυρή Κοινή Task Force, και θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο συνδυασμένης Air Operations Κέντρα (CAOC) με αναπτύξιμων CAOC ικανότητα.
 • Deployable: three joint deployable HQs, replacing most or all of the current six fixed component commands. Αναπτύξιμων: τρεις κοινές αναπτύξιμων στρατηγεία, που αντικαθιστά τα περισσότερα ή όλα τα τρέχοντα έξι σταθερό στοιχείο εντολές. If additional HQs are needed, they might be sourced from High Readiness Force HQs already in existence in some allied nations. Εάν χρειάζονται πρόσθετες στρατηγεία, που θα μπορούσε να προέρχεται από την υψηλή ετοιμότητα των δυνάμεων στρατηγεία που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα συμμαχικών κρατών.
 • Potential savings from cuts in command structure would be used by NATO to help procure common items for deployment. Δυνητική εξοικονόμηση πόρων από περικοπές στην δομή θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ για να βοηθήσει προμηθεύονται κοινών στοιχείων για την ανάπτυξη.

Generate Appropriate Military Capabilities Δημιουργήστε Κατάλληλη Στρατιωτικών Δυνατοτήτων

 • Deployable Conventional Forces. Forces that cannot deploy are of little utility for missions home or away. Αναπτύξιμων Συμβατικές Δυνάμεις. Δυνάμεις που δεν μπορούν να αναπτυχθούν είναι μικρή χρησιμότητα για τις αποστολές στο σπίτι ή μακριά. Allies must be able to deploy Συμμάχους πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει
 • light and heavy armored forces; ελαφρών και βαρέων θωρακισμένων δυνάμεων?
 • initial intervention forces, including the NATO Response Force (NRF); αρχική παρέμβαση δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF)?
 • special operations and stabilization forces – increasingly needed yet currently inadequate to the long or unique nature of modern military operations. των ειδικών δράσεων και σταθεροποίηση δυνάμεων - όλο και πιο απαραίτητη ακόμη σήμερα είναι ανεπαρκή για τη μακρά ή μοναδική φύση των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.
 • Force Enablers. Three multipliers should be approved for common funding: Δύναμη διευκολυντικούς. Τρεις πολλαπλασιαστών θα πρέπει να εγκριθεί για κοινή χρηματοδότηση:
 • Strategic and Theater Lift -- including aerial refueling and transport helos; Στρατηγική και Θέατρο Ασανσέρ - συμπεριλαμβανομένων αεροφωτογραφιών ανεφοδιασμού και των μεταφορών helos?
 • Network Enabled Command, Control and Communications (C3); Network Enabled Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών (C3)?
 • Interoperable Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) platforms. Διαλειτουργική πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης (ISR) πλατφόρμες.
 • Missile Defense has emerged as a potentially important requirement for future deterrence against missile threats from Iran and possibly other countries. Πυραυλικής Άμυνας εμφανίστηκε ως μια δυνητικά σημαντική προϋπόθεση για τη μελλοντική αποτροπή των απειλών κατά των πυραύλων από το Ιράν και πιθανόν και άλλες χώρες. Should transatlantic diplomacy succeed in stopping Iranian acquisition of nuclear weapons, interceptor deployment may not be necessary. Εάν κατορθώσουμε να τις διατλαντικές διπλωματία διακοπή της ιρανικής απόκτηση πυρηνικών όπλων, Απρόσιτο ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αναγκαία. Yet current US and allied efforts should continue now for two reasons. Ωστόσο, τα σημερινά συστήματα των ΗΠΑ και των συμμάχων οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν τώρα για δύο λόγους. First, such efforts are prudent given the lead time necessary for deployment. Πρώτον, οι προσπάθειες αυτές έχουν οδηγήσει την συνετή δοθεί χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη. Second, should diplomacy fail and Tehran acquire nuclear weapons capability, a defensive response is likely to be a more palatable and effective option than an offensive military response. Δεύτερον, θα πρέπει να αποτύχει η διπλωματία και η Τεχεράνη αποκτήσει πυρηνικά όπλα ικανότητα, μια αμυντική αντίδραση είναι πιθανό να είναι πιο εύπεπτες και αποτελεσματική εναλλακτική λύση από μια επιθετική στρατιωτική αντίδραση. As diplomatic efforts are reinvigorated, the Alliance needs to Όπως διπλωματικές προσπάθειες αναζωογονηθεί, η Συμμαχία πρέπει να
 • follow through on its 2008 Bucharest Summit commitments to explore how planned US missile defense sites in Europe could be integrated into current NATO plans; ακολουθεί στην Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008 δεσμεύσεις να διερευνήσει τρόπους για σχεδιαζόμενη πυραυλική άμυνα των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα μπορούσαν να ενταχθούν σε τρέχοντα σχέδια του ΝΑΤΟ?
 • develop options for a comprehensive missile defense architecture to extend coverage to all allied territory and populations not otherwise covered by the US system; and αναπτυχθούν εναλλακτικές προτάσεις για μια ολοκληρωμένη πυραυλικής αμυντικής αρχιτεκτονικής να επεκτείνει την κάλυψη όλων των συναφών επικράτειας και του πληθυσμού δεν καλύπτεται από το σύστημα των ΗΠΑ? και
 • work with the US for Russian participation. συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή της Ρωσίας.
 • Nuclear Forces. We support the long-term goal of a world without nuclear weapons. Πυρηνικές Δυνάμεις. Υποστηρίζουμε τον μακροπρόθεσμο στόχο ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα. None of our considerations contradict initiatives such as Global Zero. Δεν μας έρχεται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις πρωτοβουλίες όπως η Global Μηδέν. When it comes to practical implementation, however, it is important to keep the following in mind: Όταν πρόκειται για την πρακτική εφαρμογή, ωστόσο, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε κατά νου τα εξής:
 • Historically, the presence of US nuclear weapons in Europe has been a preeminent symbol coupling European and North American security. Ιστορικά, η παρουσία των αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη υπήρξε διαπρεπής σύμβολο ζεύξης Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής ασφάλειας. For this reason, a unilateral US decision to withdraw its nuclear weapons could be seen in Europe as a US effort to decouple its security from that of its allies and thus question the very premise of the Atlantic Alliance. Για το λόγο αυτό, η μονομερής απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρει τα πυρηνικά όπλα θα μπορούσε να θεωρηθεί στην Ευρώπη ως μια αμερικανική προσπάθεια να αποσυνδεθεί από την ασφάλεια που τους συμμάχους της και, συνεπώς, λόγω των πολύ παραδοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας.
 • If such a step is to be considered, the initiative should come from Europe. Αν ένα τέτοιο βήμα πρέπει να θεωρείται, η πρωτοβουλία θα πρέπει να προέρχονται από την Ευρώπη. If European allies are confident that European and North American security is sufficiently coupled to no longer require the presence of US nuclear weapons in Europe, the US is unlikely to object to their removal. Αν ευρωπαίους συμμάχους είναι πεπεισμένοι ότι η ευρωπαϊκή και η ασφάλεια της Βορείου Αμερικής είναι αρκετά συνδεδεμένο με την πλέον δεν απαιτούν την παρουσία των αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη, οι ΗΠΑ είναι απίθανο να προβάλλουν αντιρρήσεις για την απομάκρυνσή τους.
 • When addressing the question, allies should also consider future requirements and keep in mind that once such forces are withdrawn, it will be all but impossible politically to return them. Κατά την αντιμετώπιση του ζητήματος, θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τους συμμάχους μελλοντικές απαιτήσεις και να έχετε κατά νου ότι από τη στιγμή που αυτές οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αποσυρθεί, θα είναι αδύνατη, αλλά όλα τα πολιτικά τους να επιστρέψουν.
 • If reductions or eliminations are considered, allies should seek equivalent steps by Russia. Σε περίπτωση μείωσης ή κατάργησης θεωρούνται, σύμμαχοι θα πρέπει να επιδιώξει ισοδύναμο βήματα από τη Ρωσία.

Match Missions to Means. NATO cannot expect any growth in resource availability. Αγώνας για την Αποστολές Μέσα. ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αναμένουν τυχόν αύξηση της διαθεσιμότητας πόρων. It must enhance and deliver more capabilities from the same resources and redouble efforts to cut existing spending on questionable static command structure or NATO agency/field activities that no longer can be justified as nations face budget pressures. Θα πρέπει να ενισχυθεί και να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από τους ίδιους πόρους και να εντείνουμε τις προσπάθειες για τη μείωση των υφιστάμενων δαπανών για την αμφίβολη στατική δομή του ΝΑΤΟ ή οργανισμό / πεδίο δραστηριοτήτων που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έθνη αντιμετωπίζουν πιέσεις προϋπολογισμού. NATO should Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να

 • develop a new approach to how operations are funded and essential capabilities are fielded; αναπτύξουν μια νέα προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο οι πράξεις που χρηματοδοτούνται και τις βασικές δυνατότητες είναι fielded?
 • increase the deployability, and thus the usability of its overall force, including its 12,500 person formal command structure, little of which is deployable; αυξηθεί η ικανότητα ανάπτυξης και, επομένως, τη χρηστικότητα της συνολικής ισχύος, περιλαμβανομένων και των 12.500 πρόσωπο επίσημη δομή, η οποία είναι λίγο αναπτύξιμων?
 • look for capabilities where the pooling of assets by some members can be agreed, such as the C-17 consortium initiative among 12 members and partners; αναζήτηση δυνατοτήτων, όπου η συγκέντρωση των στοιχείων από ορισμένα μέλη μπορούν να συμφωνηθούν, όπως η C-17 κοινοπραξία πρωτοβουλία ανάμεσα στα 12 μέλη και οι εταίροι?
 • increase the number of multinational units comprised of national forces, including niche forces; αύξηση του αριθμού των πολυεθνικών μονάδων από τις εθνικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων δυνάμεων?
 • establish a NATO-EU working group to flesh out and implement the Comprehensive Approach; θεσπίσει ένα ΝΑΤΟ-ΕΕ ομάδα εργασίας προκειμένου να συμπληρώσει και να εφαρμόσει την περιεκτική προσέγγιση?
 • establish an industry/NATO/EU group to collaborate on procurement of common items; δημιουργία μιας βιομηχανίας / ΝΑΤΟ / ΕΕ ομάδα να συνεργαστούν για την προμήθεια των κοινών στοιχείων?
 • press allies to shift defense budget spending away from personnel and infrastructure to investment, training, and readiness. πατήστε συμμάχους για στροφή προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών από το προσωπικό και την υποδομή για τις επενδύσεις, την κατάρτιση και την ετοιμότητα.

Rethink Functional and Geographic “Areas of Emphasis.” For good reasons the Alliance has resisted ‘divisions of labor’ in the past. Επανεξετάσουμε λειτουργική και γεωγραφική "Εκτάσεις με έμφαση." Για καλή τους λόγους της Συμμαχίας αντιστάθηκε "τμήματα της εργασίας" και στο παρελθόν. Yet, persistent low defense investments create serious gaps that cannot be closed in the near term. Ωστόσο, οι επενδύσεις των οποίων χαμηλό αμυντικό δημιουργήσουν σοβαρά κενά που δεν μπορούν να κλείσουν στο εγγύς μέλλον. Therefore coordination along both functional and geographic lines may be wise, with central organizing principles and procedures. Συνεπώς, ο συντονισμός μαζί τόσο λειτουργική και γεωγραφική γραμμές μπορεί να είναι σοφή, με την οργάνωση των κεντρικών αρχών και διαδικασιών.

 • Functional areas of emphasis should be explored along the lines of stability operations/special operations forces and major combat forces. Λειτουργικές περιοχές του βάρους θα πρέπει να διερευνηθούν κατά το πρότυπο της σταθερότητας των πράξεων / ειδικών δράσεων και των μεγάλων δυνάμεων μάχιμες δυνάμεις.
 • A geographic view might look at NATO and EU regions of emphasis. Μια γεωγραφική άποψη μπορεί να μοιάζει με το ΝΑΤΟ και τις περιφέρειες της ΕΕ των έμφαση. For example, NATO is charged with responsibility for collective defense of allied territory as well as operations in south Asia, particularly Afghanistan. Για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη για την συλλογική άμυνα των συμμάχων έδαφος, καθώς και στην Νότια Ασία, ιδίως στο Αφγανιστάν. The EU has taken the lead on most crisis response operations in Africa and is assuming more and more missions in the Balkans outside of NATO itself. Η ΕΕ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο για την αντιμετώπιση κρίσεων που οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Αφρική και να αναλαμβάνει όλο και περισσότερες αποστολές στα Βαλκάνια, εκτός από το ίδιο το ΝΑΤΟ.
 • Neither functional nor geographic roles should be considered exclusive domains. Δεν λειτουργική γεωγραφική ρόλους δεν πρέπει να θεωρούνται αποκλειστική τομείς. Rather these should be regarded as lead and support domains, such that transatlantic partners reinforce each other with an array of capabilities. Αντί αυτών θα πρέπει να θεωρούνται ως οδηγήσει και τη στήριξη τομέων και, συνεπώς, η ενίσχυση των διατλαντικών εταίρων μεταξύ τους με μια σειρά από δυνατότητες.

Alliance Reborn: An Atlantic Compact for the 21st Century was written by The Washington NATO Project, a cooperative effort by four US think tanks: the Atlantic Council of the United States ; the Center for Strategic and International Studies (CSIS); the Center for Technology and National Security Policy (CTNSP), National Defense University (NDU); and the Center for Transatlantic Relations (CTR) at the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University. Lead Author Daniel Hamilton; Co-Authors Charles Barry, Hans Binnendijk, Stephen Flanagan, Julianne Smith, James Townsend. Συμμαχία Reborn: Μια Compact Ατλαντικού για τον 21ο αιώνα ήταν γραμμένη από το ΝΑΤΟ Η Ουάσιγκτον Project, προϊόν συνεργασίας των ΗΠΑ με τέσσερις δεξαμενές σκέψης: από τον Ατλαντικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών? Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS)? Το Κέντρο Τεχνολογίας και της Εθνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (CTNSP), National Defense University (NDU)? και το Κέντρο για τις διατλαντικές σχέσεις (CTR) στο Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Μόλυβδος Συγγραφέας Daniel Hamilton? Co - Συγγραφείς Charles Barry, Hans Binnendijk, Stephen Flanagan, Julianne Smith, James Townsend. Issued February 2009. Εκδόθηκε Φεβρουάριο 2009. The full text of Alliance Reborn is available at each center’s website. Το πλήρες κείμενο της Συμμαχίας Reborn είναι διαθέσιμες σε κάθε κέντρο της ιστοσελίδας του.