ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MACEDOINE BLOG

alpha.georg@googlemail.com

alpha.georg@googlemail.com
HOLA DOLOR ( ES ) ..:-P

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Noble Energy

Πράξεις
Εξερεύνηση
Επενδυτές
Κοινότητα
Καριέρα
Israel and Zypern

Noble Energy έχει δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο Θάλασσα, υπεράκτιες Ισραήλ, από το 1998. Το 47 τοις εκατό ενδιαφέροντος του Μαρί-Β τομέα, το πρώτο φυσικό αέριο υπεράκτια εγκατάσταση παραγωγής στο Ισραήλ, είναι μια από τις βασικές μας διεθνών στοιχείων του ενεργητικού. Η παραγωγή από το Mari-Β τομέα που ξεκίνησε το 2004, τέσσερα χρόνια μετά την αρχική ανακάλυψη. Μικτό πεδίο παράδοσης είναι πάνω από 600 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως από έξι κοιλότητες. Του όγκου των πωλήσεων φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί ραγδαία το Ισραήλ, όπως το φυσικό αέριο έχει αναπτύξει την υποδομή. Διάφορες αγωγού και την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη η μετατροπή στο Ισραήλ και θα πρέπει να συμβάλει περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Η εταιρεία επέστρεψε στην εξερεύνηση στα τέλη του 2008 με τη διάτρηση των υπεράκτιων Tamar προοπτική. Έχουμε ένα 36 τοις εκατό λειτουργεί ενδιαφέρον σε Tamar εργασίας όπου θα γίνει η μεγαλύτερη εξερεύνηση ανακάλυψη στην ιστορία της εταιρείας, με μέση ακαθάριστη πόρων πέντε τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Μια εκτίμηση και βρίσκεται στο στάδιο της σποράς για περαιτέρω προσδιορισμό της Tamar δομή, αλλά η αρχική ανακάλυψη θέτει το στάδιο για τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της παραγωγής στο Ισραήλ. Οι αρχικές προσδοκίες στόχο Tamar πρώτη παραγωγή από το 2012. Εκτός από την Tamar, εμείς ένα δεύτερο φυσικό αέριο ανακάλυψη στο Dalit προοπτική με μέση ακαθάριστη πόρων εκτιμάται σε 500 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Εμείς θα διεξάγει πρόσθετες 3D σεισμική ανάλυση στα τέλη του 2009 κατά περίπου 1.200 μίλια από την περιοχή στην οποία έχουμε δημιουργήσει μια πολύ σημαντική θέση εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων και ένα κοντινό άδεια σε εξωχώρια Κύπρο. Με βάση τα αποτελέσματα του σεισμικού προγράμματος, η Εταιρεία θα μπορούσε να επιφέρει εξέδρας στην περιοχή για τη διεξαγωγή περαιτέρω εξερεύνηση στα τέλη του 2010 ή στις αρχές του 2011.

Noble Energy has been operating in the Mediterranean Sea, offshore Israel, since 1998. Our 47 percent interest in the Mari-B field, the first offshore natural gas production facility in Israel, is one of our core international assets. Production from the Mari-B field started in 2004, four years after the initial discovery. Gross field deliverability is over 600 million cubic feet per day from six wells. Gas sales volumes have increased rapidly as Israel’s natural gas infrastructure has developed. Additional pipeline construction and power plant conversion is ongoing in Israel and should contribute further volume growth.

The Company returned to exploration in late 2008 with the drilling of the offshore Tamar prospect. We have a 36 percent operated working interest at Tamar where we made the largest exploration discovery in the company’s history, with gross mean resources of five trillion cubic feet. An appraisal well is currently being drilled to further define the Tamar structure, but the initial discovery sets the stage for continued long-term production growth in Israel. Initial expectations target first production from Tamar in 2012. In addition to Tamar, we identified a second natural gas discovery at the Dalit prospect with gross mean resources estimated at 500 billion cubic feet. We will conduct additional 3D seismic analysis in late 2009 over approximately 1,200 miles in the region where we have established a very significant acreage position, including a nearby license in offshore Cyprus. Based on the results of the seismic program, the Company could bring a rig into the area to conduct further exploration in late 2010 or early 2011.